คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ง16101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวสนิตา เต็มพร้อม
2 ท16101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสิริวรรณ ขันตีกลม
3 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
4 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสุภาณี สุดตัง
5 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นายสาธิต พากเพียร
6 ท11101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวรตาภัสร งามนุช
7 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2565 นางสาวผกามาศ จังอินทร์
8 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2565 นางสาวเสาวภา วงค์ไชย
9 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
10 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุภาณี สุดตัง
11 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายสาธิต พากเพียร
12 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวรตาภัสร งามนุช
13 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายไกร ขันขาว
14 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2565 นางสาวเขมิกา บูระพา
15 ว11101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวปาลิตา จันทรลีวรรณ
16 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2565 นายธนากร สุปิน
17 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1/2565 นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์
18 ว16101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุกันยา ตรีตุนา
19 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
20 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวสุภาณี สุดตัง
21 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นายสาธิต พากเพียร
22 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวรตาภัสร งามนุช
23 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1/2565 นางสาวศยามล หงษ์ศิลา
24 ส21101 สังคมศึกษา 1 1/2565 นายสหชาติ สาแก้ว
25 ส23101 สังคมศึกษา 5 1/2565 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่
26 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นางปิ่นอุทัย อภิชิต
27 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
28 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุภาณี สุดตัง
29 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายสาธิต พากเพียร
30 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวรตาภัสร งามนุช
31 ส21102 ประวัติศาสตร์1 1/2565 นายสหชาติ สาแก้ว
32 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1/2565 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่
33 ส21103 พระพุทธศาสนา 1 1/2565 นายสหชาติ สาแก้ว
34 ส23103 พระพุทธศาสนา 5 1/2565 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่
35 พ21101 สุขศึกษา 1 1/2565 นายสัญญา บัวฮองแสง
36 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายเฉลิมชัย จันทร์พัฒนพงศ์
37 พ21102 พลศึกษา (หยืดหยุ่น) 1/2565 นายสัญญา บัวฮองแสง
38 ศ11101 ศิลปะ 0/2565 นายธีร ทองประกอบ
39 พ23101 สุขศึกษา 5 1/2565 นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
40 ศ21101 ทัศนศิลป์1 1/2565 นายธีรพล เหมเงิน
41 ง11101 การงานอาชีพ 0/2565 นายสุธี สบายดี
42 พ23102 พลศึกษา (วอลเลย์บอล) 1/2565 นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
43 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวธนาวดี พะไตรยะ
44 ศ21102 ดนตรีนาฏศิลป์ 1 1/2565 นางสาววราพรรณ สุริยันต์
45 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อย
46 ศ23101 ทัศนศิลป์ 5 1/2565 นายธีรพล เหมเงิน
47 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2565 นางสาววินาคาร บุญยืด
48 ศ16101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวศิรประภา สุรวิทย์
49 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2565 นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์
50 ศ23102 ดนตรีนาฏศิลป์ 5 1/2565 นายประภาส เมฆลอย
51 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2565 นางสาวศิวพร สีหาแสน
52 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวธนาวดี พะไตรยะ
53 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1/2565 นายวัชระพงษ์ นาราช
54 ว21201 เทคโนโลยีและการออกแบบ 1 1/2565 นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา
55 ว11201 เทคโนโลยีและการออกแบบ1 0/2565 นางสาวศยามล สอนร่ำ
56 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1/2565 นางสาวเขมิกา บูระพา
57 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1/2565 นายธนากร สุปิน
58 ว16201 เทคโนโลยีและการออกแบบ 6 0/2565 นายทศวรรษ จันทร์ทอง
59 ส11201 การป้องกันการทุจริต 0/2565 นางสาวปาลิตา จันทรลีวรรณ
60 ว23201 เทคโนโลยีและการออกแบบ 5 1/2565 นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา
61 ง21201 อาหารในชีวิตประจำวัน 1 1/2565 นางสาววินาคาร บุญยืด
62 ส16206 การป้องกันการทุจริต 0/2565 นางสาววรญา ทองสิงห์
63 ส21201 การป้องกันการทุจริต 1 1/2565 นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์
64 ส23205 การป้องกันการทุจริต 5 1/2565 นายประภาส เมฆลอย
65 ก85046 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางชัญญานุช ทาปัน
66 ง23201 เกษตรในชีวิตประจำวัน 1 1/2565 นางสาวศิวพร สีหาแสน
67 ก85083 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์
68 ก85083 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์
69 ก85083 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นายสัญญา บัวฮองแสง
70 ก85083 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางสาววินาคาร บุญยืด
71 ก85107 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายสหชาติ สาแก้ว
72 ก85107 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวเขมิกา บูระพา
73 ก85107 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาววราพรรณ สุริยันต์
74 ก85107 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวเสาวภา วงค์ไชย
75 ก85227 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
76 ก85227 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวสุภาณี สุดตัง
77 ก85227 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายสาธิต พากเพียร
78 ก85227 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวรตาภัสร งามนุช
79 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2565 นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์
80 ท14101 ภาษาไทย 0/2565 นายศุภชัย เขียวฮ่าม
81 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2565 นายสว่าง สว่างวรรณรัตน์
82 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวมานิตา สุรชาติ
83 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวสายสุดา คุ้มกระโทก
84 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
85 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวมีนา ไชยปัญหา
86 ท12101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน
87 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางวิมล ศรีสุทธิ์
88 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
89 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวมีนา ไชยปัญหา
90 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน
91 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางวิมล ศรีสุทธิ์
92 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
93 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวมีนา ไชยปัญหา
94 ว12101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน
95 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นายธีระพล ปัญญาใส
96 ส22101 สังคมศึกษา 3 1/2565 นางสาวฟาเตมา คานสกุล
97 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางวิมล ศรีสุทธิ์
98 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
99 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวมีนา ไชยปัญหา
100 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน
101 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2565 นางสาวฟาเตมา คานสกุล
102 ว14101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวศยามล สอนร่ำ
103 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางวิมล ศรีสุทธิ์
104 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
105 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวมีนา ไชยปัญหา
106 ส12102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน
107 ส22103 พระพุทธศาสนา 3 1/2565 นายทิวัตถ์ ภูจำนงค์
108 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู
109 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายเฉลิมชัย จันทร์พัฒนพงศ์
110 พ22101 สุขศึกษา 3 1/2565 นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
111 ศ12101 ศิลปะ 0/2565 นายธีร ทองประกอบ
112 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู
113 พ22102 พลศึกษา (กรีฑา) 1/2565 นายสัญญา บัวฮองแสง
114 ง12101 การงานอาชีพ 0/2565 นายสุธี สบายดี
115 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายเฉลิมชัย จันทร์พัฒนพงศ์
116 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสุนิสา วงศ์ศรีรักษา
117 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล
118 ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 1/2565 นายธีรพล เหมเงิน
119 ท13101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาวเนตยา เสล่รัตน์
120 ศ22102 ดนตรีนาฏศิลป์ 3 1/2565 นายแก้ว ผสมธรรมศรี
121 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางสาวสายฝน ประภาสัย
122 ศ14101 ศิลปะ 0/2565 นายธีร ทองประกอบ
123 ว13101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ
124 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2565 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย
125 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0/2565 นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์
126 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1/2565 นางสาวทัศณีย์ แสวงรัมย์
127 ง14101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวกัญญาภรณ์ งามล้วน
128 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์
129 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง
130 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1/2565 นางสาวสายฝน ประภาสัย
131 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
132 ท14201 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 0/2565 นางสาวสายสุดา คุ้มกระโทก
133 ว22201 เทคโนโลยีและการออกแบบ 3 1/2565 นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา
134 ศ13101 ศิลปะ 0/2565 นายจตุรวิทย์ กันกระจ่าง
135 ว14201 เทคโนโลยีและการออกแบบ 4 0/2565 นายทศวรรษ จันทร์ทอง
136 ง13101 การงานอาชีพ 0/2565 นายสุธี สบายดี
137 ง22201 ช่างในชีวิตประจำวัน 1 1/2565 นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
138 ก86000 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางชัญญานุช ทาปัน
139 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวสโรทัย นันทวงษ์
140 ก86025 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 1/2565 นายประภาส เมฆลอย
141 ก86025 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 1/2565 นางสาวศิวพร สีหาแสน
142 ก86025 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 1/2565 นายธนากร สุปิน
143 ก86025 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 1/2565 นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
144 ส14204 การป้องกันการทุจริต 0/2565 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู
145 ส22203 การป้องกันการทุจริต 3 1/2565 นายธีรพล เหมเงิน
146 ก86089 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวฟาเตมา คานสกุล
147 ก86089 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายธีรพล เหมเงิน
148 ก86089 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์
149 ก86089 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวทัศณีย์ แสวงรัมย์
150 ก86090 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวผกามาศ จังอินทร์
151 ก86090 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางสาวศยามล หงษ์ศิลา
152 ก86090 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่
153 ก86090 กิจกรรมชุมนุม 1/2565 นายวัชระพงษ์ นาราช
154 ท15101 ภาษาไทย 0/2565 นางสาววรรณวลี บุญเอนก
155 ก86116 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย
156 ก86116 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา
157 ก86116 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นายแก้ว ผสมธรรมศรี
158 ก86116 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1/2565 นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
159 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2565 นางจิรวรรณ ปัญจลักษณ์
160 ก86162 กิจกรรมแนะแนว 1/2565 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย
161 ว15101 วิทยาศาสตร์ 0/2565 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา ปะนิทานัง
162 ว13201 เทคโนโลยีและการออกแบบ3 0/2565 นายทศวรรษ จันทร์ทอง
163 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นายสุเทพ อาชาพล
164 ส13203 การป้องกันการทุจริต 0/2565 นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์
165 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2565 นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อย
166 ว12201 เทคโนโลยีและการออกแบบ2 0/2565 นางสาวสุกันยา ตรีตุนา
167 ว12201 เทคโนโลยีและการออกแบบ2 0/2565 นางสาวศยามล สอนร่ำ
168 ศ15101 ศิลปะ 0/2565 นางสาวศิรประภา สุรวิทย์
169 ส12202 การป้องกันการทุจริต 0/2565 นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล
170 ง15101 การงานอาชีพ 0/2565 นางสาวกัญญาภรณ์ งามล้วน
171 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2565 นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี
172 ท15201 การอ่านเชิงสร้างสรรค์ 0/2565 นางสาวสายสุดา คุ้มกระโทก
173 ว15201 เทคโนโลยีและการออกแบบ 5 0/2565 นายทศวรรษ จันทร์ทอง
174 ส15205 การป้องกันการทุจริต 0/2565 นายทิวัตถ์ ภูจำนงค์
175 ก86771 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายทิวัตถ์ ภูจำนงค์
176 ก86866 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู
177 ก86866 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายศุภชัย เขียวฮ่าม
178 ก86866 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง
179 ก86866 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายธีระพล ปัญญาใส
180 ก86869 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
181 ก86869 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวสุภาณี สุดตัง
182 ก86869 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นายสาธิต พากเพียร
183 ก86869 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวรตาภัสร งามนุช
184 ก86886 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายธีระพล ปัญญาใส
185 ก86886 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู
186 ก86886 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายศุภชัย เขียวฮ่าม
187 ก86886 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง
188 ก86891 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
189 ก86891 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวสุภาณี สุดตัง
190 ก86891 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายสาธิต พากเพียร
191 ก86891 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวรตาภัสร งามนุช
192 ก86923 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู
193 ก86923 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นายศุภชัย เขียวฮ่าม
194 ก86923 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง
195 ก86923 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นายธีระพล ปัญญาใส
196 ก87101 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวรตาภัสร งามนุช
197 ก87101 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
198 ก87101 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวสุภาณี สุดตัง
199 ก87101 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นายสาธิต พากเพียร
200 ก88943 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์
201 ก89141 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางวิมล ศรีสุทธิ์
202 ก89141 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
203 ก89141 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวมีนา ไชยปัญหา
204 ก89141 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน
205 ก89160 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวสายสุดา คุ้มกระโทก
206 ก89160 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
207 ก89160 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวมีนา ไชยปัญหา
208 ก89160 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน
209 ก89188 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวสายสุดา คุ้มกระโทก
210 ก89188 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
211 ก89188 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวมีนา ไชยปัญหา
212 ก89188 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน
213 ก89206 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวสายสุดา คุ้มกระโทก
214 ก89206 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
215 ก89206 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวมีนา ไชยปัญหา
216 ก89206 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน
217 ก89224 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายจตุรวิทย์ กันกระจ่าง
218 ก89242 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นายสุธี สบายดี
219 ก89242 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวเนตยา เสล่รัตน์
220 ก89242 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวสโรทัย นันทวงษ์
221 ก89242 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 0/2565 นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์
222 ก89260 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายสุธี สบายดี
223 ก89260 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวเนตยา เสล่รัตน์
224 ก89260 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวสโรทัย นันทวงษ์
225 ก89260 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์
226 ก89276 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นายสุธี สบายดี
227 ก89276 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวเนตยา เสล่รัตน์
228 ก89276 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวสโรทัย นันทวงษ์
229 ก89276 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 0/2565 นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์
230 ก89851 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี
231 ก89851 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นางสาววรรณวลี บุญเอนก
232 ก89851 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา ปะนิทานัง
233 ก89851 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 0/2565 นายสุเทพ อาชาพล
234 ก89875 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี
235 ก89875 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาววรรณวลี บุญเอนก
236 ก89875 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา ปะนิทานัง
237 ก89875 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นายสุเทพ อาชาพล
238 ก89907 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี
239 ก89907 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาววรรณวลี บุญเอนก
240 ก89907 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา ปะนิทานัง
241 ก89907 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อย
242 ก98791 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นางชัญญานุช ทาปัน
243 ก98827 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวธนาวดี พะไตรยะ
244 ก98827 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางปิ่นอุทัย อภิชิต
245 ก98827 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวสุกันยา ตรีตุนา
246 ก98827 กิจกรรมชุมนุม 0/2565 นางสาวสิริวรรณ ขันตีกลม
247 ก98924 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวธนาวดี พะไตรยะ
248 ก98924 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นายไกร ขันขาว
249 ก98924 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวสุกันยา ตรีตุนา
250 ก98924 กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์ 0/2565 นางสาวสิริวรรณ ขันตีกลม
251 ก99021 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 0/2565 นางสาวธนาวดี พะไตรยะ
252 ก99021 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 0/2565 นายไกร ขันขาว
253 ก99021 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 0/2565 นางสาวสุกันยา ตรีตุนา
254 ก99021 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี 0/2565 นางสาวสิริวรรณ ขันตีกลม
255 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2565 นางปิ่นอุทัย อภิชิต
256 ท16201 การอ่านเขียนเชิงสร้างสรรค์ 0/2565 นางสาวสายสุดา คุ้มกระโทก
257 ว21202 เทคโนโลยีและการออกแบบ 2 2/2565 นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา
258 ว22202 เทคโนโลยีและการออกแบบ 4 2/2565 นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา
259 ว23202 เทคโนโลยีและการออกแบบ 6 2/2565 นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา
260 ก61745 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
261 ก11350 กิจกรรมแนะแนว 0/2565 นายทิวัตถ์ ภูจำนงค์
262 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0/2565 นายสุเทพ อาชาพล
263 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 2/2565 นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์
264 ส21104 สังคมศึกษา 2 2/2565 นายสหชาติ สาแก้ว
265 ส21105 ประวัติศาสตร์ 2 2/2565 นายสหชาติ สาแก้ว
266 ส21106 พระพุทธศาสนา 2 2/2565 นายสหชาติ สาแก้ว
267 ศ21103 ทัศนศิลป์ 2 2/2565 นายธีรพล เหมเงิน
268 ศ21104 ดนตรีนาฏศิลป์ 2 2/2565 นางสาววราพรรณ สุริยันต์
269 ง21102 การงานอาชีพ 2 2/2565 นางสาววินาคาร บุญยืด
270 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 2/2565 นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์
271 ส21202 การป้องกันการทุจริต 2 2/2565 นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์
272 ง21202 อาหารในชีวิตประจำวัน 2 2/2565 นางสาววินาคาร บุญยืด
273 ท22102 ภาษาไทย 4 2/2565 นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์
274 ท21102 ภาษาไทย 2 2/2565 นางสาวเสาวภา วงค์ไชย
275 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 2/2565 นางสาวเขมิกา บูระพา
276 พ21103 สุขศึกษา 2 2/2565 นายสัญญา บัวฮองแสง
277 พ21104 พลศึกษา (เทเบิลเทนนิส) 2/2565 นายสัญญา บัวฮองแสง
278 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2/2565 นางสาวเขมิกา บูระพา
279 ก01049 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นายสหชาติ สาแก้ว
280 ก01049 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาวเขมิกา บูระพา
281 ก01049 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นายสัญญา บัวฮองแสง
282 ก01049 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาววินาคาร บุญยืด
283 ก01078 ชุมนุม 2/2565 นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์
284 ก01078 ชุมนุม 2/2565 นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์
285 ก01078 ชุมนุม 2/2565 นางสาววราพรรณ สุริยันต์
286 ก01078 ชุมนุม 2/2565 นางสาวเสาวภา วงค์ไชย
287 ก01255 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์
288 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 2/2565 นายสว่าง สว่างวรรณรัตน์
289 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวมานิตา สุรชาติ
290 ส22104 สังคมศึกษา 4 2/2565 นางสาวฟาเตมา คานสกุล
291 ส22105 ประวัติศาสตร์ 4 2/2565 นางสาวฟาเตมา คานสกุล
292 ส22106 พระพุทธศาสนา 4 2/2565 นายทิวัตถ์ ภูจำนงค์
293 พ22103 สุขศึกษา 4 2/2565 นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
294 พ22104 พลศึกษา (กระบี่) 2/2565 นายสัญญา บัวฮองแสง
295 ศ22103 ทัศนศิลป์ 4 2/2565 นายธีรพล เหมเงิน
296 ศ22104 ดนตรีนาฏศิลป์ 4 2/2565 นายแก้ว ผสมธรรมศรี
297 ง22102 การงานอาชีพ 4 2/2565 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย
298 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 2/2565 นางสาวทัศณีย์ แสวงรัมย์
299 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2/2565 นางสาวสายฝน ประภาสัย
300 ง22202 ช่างในชีวิตประจำวัน 2 2/2565 นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
301 ก02668 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย
302 ก02698 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย
303 ก02698 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา
304 ก02698 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นายแก้ว ผสมธรรมศรี
305 ก02698 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
306 ก02724 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางสาวฟาเตมา คานสกุล
307 ก02724 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายธีรพล เหมเงิน
308 ก02724 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์
309 ก02724 กิจกรรมชุมนุม 2/2565 นางสาวทัศณีย์ แสวงรัมย์
310 ก02762 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย
311 ก02762 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย
312 ท23102 ภาษาไทย 6 2/2565 นางสาวผกามาศ จังอินทร์
313 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 2/2565 นายธนากร สุปิน
314 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 2/2565 นางสาวศยามล หงษ์ศิลา
315 ส23104 สังคมศึกษา 6 2/2565 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่
316 ส23105 ประวัติศาสตร์ 6 2/2565 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่
317 ส23106 พระพุทธศาสนา 6 2/2565 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่
318 พ23103 สุขศึกษา 6 2/2565 นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
319 พ23104 พลศึกษา (บาสเกตบอล) 2/2565 นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
320 ศ23103 ทัศนศิลป์ 6 2/2565 นายธีรพล เหมเงิน
321 ศ23104 ดนตรีนาฏศิลป์ 6 2/2565 นายประภาส เมฆลอย
322 ง23102 การงานอาชีพ 6 2/2565 นางสาวศิวพร สีหาแสน
323 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 2/2565 นายวัชระพงษ์ นาราช
324 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2/2565 นายธนากร สุปิน
325 ส23206 การป้องกันการทุจริต 6 2/2565 นายประภาส เมฆลอย
326 ง23202 เกษตรในชีวิตประจำวัน 2 2/2565 นางสาวศิวพร สีหาแสน
327 ก03628 กิจกรรมแนะแนว 2/2565 นายประภาส เมฆลอย
328 ก03654 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นายประภาส เมฆลอย
329 ก03654 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นางสาวศิวพร สีหาแสน
330 ก03654 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นายธนากร สุปิน
331 ก03654 ลูกเสือเนตรนารี 2/2565 นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
332 ก03676 ชุมนุม 2/2565 นางสาวผกามาศ จังอินทร์
333 ก03676 ชุมนุม 2/2565 นายวัชระพงษ์ นาราช
334 ก03676 ชุมนุม 2/2565 นางสาวศยามล หงษ์ศิลา
335 ก03676 ชุมนุม 2/2565 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่
336 ก03708 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 2/2565 นางสาวศยามล หงษ์ศิลา
337 ก03708 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1/2565 นางสาวศยามล หงษ์ศิลา
338 ส22204 การป้องกันการทุจริต 4 2/2565 นายธีรพล เหมเงิน