นายอนุชิต สุขกสิ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐฌา สินสมบัติ

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชะโลม เล็ดลอด

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกัญญาภรณ์ งามล้วน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายทศวรรษ จันทร์ทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวธนาวดี พะไตรยะ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธีระพล ปัญญาใส

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวปิยพร พวงเพ็ชร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสิริวรรณ ขันตีกลม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางแก้วใจ ศรีสาวแห่

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธนากร สุปิน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายประภาส เมฆลอย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางรัชนี เสียงชอบ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศิวพร สีหาแสน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางจิรวรรณ ปัญจลักษณ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวชมพูนุท สุขเกษม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธีร ทองประกอบ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววินาคาร บุญยืด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศยามล หงษ์ศิลา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสัญญา บัวฮองแสง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวทัศณีย์ แสวงรัมย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางธิดารัตน์ พัฒนชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวฟาเตมา คานสกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศิรประภา สุรวิทย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายไกร ขันขาว

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธีรพล เหมเงิน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวบงกชพร หอมเหมือน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวมานิตา สุรชาติ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสว่าง สว่างวรรณรัตน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสุนิสา วงศ์ศรีรักษา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายเฉลิมชัย จันทร์พัฒนพงศ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจิราภรณ์ สุทธิ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางปิ่นอุทัย อภิชิต

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศยามล สอนร่ำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสนิตา เต็มพร้อม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเสาวภา วงค์ไชย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายแก้ว ผสมธรรมศรี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางชญานิศา เชื้อบุญมา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวมีนา ไชยปัญหา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวณิชมน บุษปฤกษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรตาภัสร งามนุช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววรญา ทองสิงห์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุธี สบายดี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุเทพ อาชาพล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสโรทัย นันทวงษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายทิวัตถ์ ภูจำนงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวผกามาศ จังอินทร์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศรานุช ปัญญาสิม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวปาลิตา จันทรลีวรรณ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสหชาติ สาแก้ว

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสุวัฒชัย รู้คุณ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายวัชระพงษ์ นาราช

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางวิมล ศรีสุทธิ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุกันยา ตรีตุนา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายศุภชัย เขียวฮ่าม

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเขมิกา บูระพา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวไพลิน ประดับรัตน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววรรณวลี บุญเอนก

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางอารี กมลเดชฤทธา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวตะวัน เหลาธนู

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง

นางสุดาพร พงษ์ลิขิตตานนท์

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นายทรงพล ยิ่งยวด

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง

นายอำนาจ บุตรสวรรค์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

นางวรนุช โพธิ์เศษ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

นางประไพ เจริญสุข

ตำแหน่ง : แม่บ้านอนุบาล

นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายสาธิต พากเพียร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายจตุรวิทย์ กันกระจ่าง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววราพรรณ สุริยันต์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา ปะนิทานัง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวชนิดา กุลโคก

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพรนภา พากเพียร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายธนากร บรรจงนอก

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศิวาพร แก้วหนูนวล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสายฝน ประภาสัย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสุภาณี สุดตัง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเนตยา เสล่รัตน์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวสายสุดา คุ้มกระโทก

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางโชติกา ยืนทน

ตำแหน่ง : ธุรการ