สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 73 66 139 4
ป.3 68 59 127 4
ป.4 89 63 152 4
ป.5 76 85 161 4
ป.6 81 72 153 4
ม.2 79 85 164 4
ม.3 78 69 147 4
อ.3 74 53 127 5
รวม 618 552 1170 33

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.2/1 19 16 35 นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน
ป.2/2 20 15 35 นางสาวมีนา ไชยปัญหา
ป.2/3 18 17 35 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
ป.2/4 16 18 34 นายสุวัฒชัย รู้คุณ
ป.3/1 19 13 32 นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์
ป.3/2 17 15 32 นางสาวสโรทัย นันทวงษ์
ป.3/3 16 15 31 นางสาวเนตยา เสล่รัตน์
ป.3/4 16 16 32 นายจตุรวิทย์ กันกระจ่าง
ป.4/1 24 14 38 นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง นายธีระพล ปัญญาใส
ป.4/2 19 19 38 นายธีร ทองประกอบ
ป.4/3 22 16 38 นายศุภชัย เขียวฮ่าม
ป.4/4 24 14 38 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู
ป.5/1 25 16 41 นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี นายสุเทพ อาชาพล
ป.5/2 15 25 40 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา ปะนิทานัง
ป.5/3 15 25 40 นางสาววรรณวลี บุญเอนก
ป.5/4 21 19 40 นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อย
ป.6/1 17 21 38 นางสาวสุกันยา ตรีตุนา นางสาวสิริวรรณ ขันตีกลม
ป.6/2 22 16 38 นางปิ่นอุทัย อภิชิต
ป.6/3 20 18 38 นายไกร ขันขาว
ป.6/4 22 17 39 นางสาวธนาวดี พะไตรยะ
ม.2/1 20 23 43 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่ นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา
ม.2/2 21 21 42 นางสาวศิรประภา สุรวิทย์ นางสาวสายฝน ประภาสัย
ม.2/3 19 20 39 นายแก้ว ผสมธรรมศรี นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์
ม.2/4 19 21 40 นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์ นางสาวศิวพร สีหาแสน
ม.3/1 23 14 37 นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์ นายสุธี สบายดี
ม.3/2 18 18 36 นางสาวเสาวภา วงค์ไชย นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
ม.3/3 21 16 37 นายประภาส เมฆลอย นายทิวัตถ์ ภูจำนงค์
ม.3/4 16 21 37 นายธนากร สุปิน นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
อ.3/1 12 13 25 นางสาวบงกชพร หอมเหมือน
อ.3/2 15 11 26 นางสาวชมพูนุท สุขเกษม
อ.3/3 13 11 24 นางสาวปิยพร พวงเพ็ชร
อ.3/4 17 8 25 นางสาวจิราภรณ์ สุทธิ
อ.3/5 17 10 27 นางสาวศรานุช ปัญญาสิม
รวม 618 552 1170