สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 75 66 141 4
ป.2 68 59 127 4
ป.3 90 63 153 4
ป.4 76 85 161 4
ป.5 83 72 155 4
ป.6 86 71 157 4
ม.1 80 86 166 4
ม.2 78 69 147 4
ม.3 80 81 161 4
อ.2 75 53 128 5
อ.3 85 54 139 5
รวม 876 759 1635 46

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 19 16 35 นางสาวรตาภัสร งามนุช นางสาวปาลิตา จันทรลีวรรณ
ป.1/2 20 15 35 นางสาวรัชนี ศรีเจริญ
ป.1/3 18 17 35 นางสาวสุภาณี สุดตัง
ป.1/4 18 18 36 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
ป.2/1 19 13 32 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล
ป.2/2 17 15 32 นางสาวมีนา ไชยปัญหา นางสุนิสา วงศ์ศรีรักษา
ป.2/3 16 15 31 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
ป.2/4 16 16 32 นางวิมล ศรีสุทธิ์
ป.3/1 25 14 39 นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์ นายจตุรวิทย์ กันกระจ่าง
ป.3/2 19 19 38 นางสาวสโรทัย นันทวงษ์ นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ
ป.3/3 22 16 38 นางสาวเนตยา เสล่รัตน์
ป.3/4 24 14 38 นายสุธี สบายดี
ป.4/1 25 16 41 นายธีระพล ปัญญาใส นายธีร ทองประกอบ
ป.4/2 15 25 40 นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง นายทศวรรษ จันทร์ทอง
ป.4/3 15 25 40 นายศุภชัย เขียวฮ่าม นางสาวศยามล สอนร่ำ
ป.4/4 21 19 40 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู นางสาวกัญญาภรณ์ งามล้วน
ป.5/1 18 21 39 นายสุเทพ อาชาพล นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อย
ป.5/2 22 16 38 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา ปะนิทานัง นางจิรวรรณ ปัญจลักษณ์
ป.5/3 21 18 39 นางสาววรรณวลี บุญเอนก
ป.5/4 22 17 39 นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี
ป.6/1 20 20 40 นางสาวสิริวรรณ ขันตีกลม นางสาวศิรประภา สุรวิทย์
ป.6/2 23 17 40 นางสาวสุกันยา ตรีตุนา นางสาวสายฝน ประภาสัย
ป.6/3 19 20 39 นางปิ่นอุทัย อภิชิต นายไกร ขันขาว
ป.6/4 24 14 38 นางสาวธนาวดี พะไตรยะ นางสาววรญา ทองสิงห์
ม.1/1 20 23 43 นางสาววินาคาร บุญยืด นางสาวเสาวภา วงค์ไชย
ม.1/2 20 22 42 นายสัญญา บัวฮองแสง นางสาววราพรรณ สุริยันต์
ม.1/3 20 20 40 นางสาวเขมิกา บูระพา นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์
ม.1/4 20 21 41 นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์ นายสหชาติ สาแก้ว
ม.2/1 23 14 37 นางสาวทัศณีย์ แสวงรัมย์ นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
ม.2/2 18 18 36 นายแก้ว ผสมธรรมศรี นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์
ม.2/3 21 16 37 นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา นายธีรพล เหมเงิน
ม.2/4 16 21 37 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย นางสาวฟาเตมา คานสกุล
ม.3/1 17 23 40 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่ นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
ม.3/2 17 24 41 นายธนากร สุปิน นางสาวศยามล หงษ์ศิลา
ม.3/3 27 14 41 นายวัชระพงษ์ นาราช นางสาวศิวพร สีหาแสน
ม.3/4 19 20 39 นายประภาส เมฆลอย นางสาวผกามาศ จังอินทร์
อ.2/1 12 13 25 นางชญานิศา เชื้อบุญมา
อ.2/2 15 11 26 นางสาวณิชมน บุษปฤกษ์
อ.2/3 14 11 25 นางอารี กมลเดชฤทธา
อ.2/4 17 8 25 นางรัชนี เสียงชอบ
อ.2/5 17 10 27 นางสาวศิวาพร แก้วหนูนวล
อ.3/1 19 9 28 นางสาวบงกชพร หอมเหมือน
อ.3/2 19 9 28 นางสาวชมพูนุท สุขเกษม
อ.3/3 13 14 27 นางสาวปิยพร พวงเพ็ชร
อ.3/4 17 11 28 นางสาวจิราภรณ์ สุทธิ
อ.3/5 17 11 28 นางสาวศรานุช ปัญญาสิม
รวม 876 759 1635