สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 95 55 150 4
ป.2 77 67 144 4
ป.3 71 60 131 4
ป.4 87 61 148 4
ป.5 76 89 165 4
ป.6 81 81 162 4
ม.1 91 71 162 4
ม.2 65 74 139 4
ม.3 78 66 144 4
อ.2 52 66 118 5
อ.3 75 59 134 5
รวม 848 749 1597 46

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 23 14 37 นางสาวรตาภัสร งามนุช นางสาวตะวัน เหลาธนู
ป.1/2 26 12 38 นางสาวสายสุดา คุ้มกระโทก
ป.1/3 25 13 38 นางสาวสุภาณี สุดตัง
ป.1/4 21 16 37 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
ป.2/1 19 18 37 นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล
ป.2/2 21 15 36 นางสาวธนาศิริ โปกุล
ป.2/3 18 17 35 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
ป.2/4 19 17 36 นายสุวัฒชัย รู้คุณ
ป.3/1 16 17 33 นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์
ป.3/2 18 15 33 นางสาวสโรทัย นันทวงษ์
ป.3/3 18 15 33 นางสาวเนตยา เสล่รัตน์
ป.3/4 19 13 32 นายจตุรวิทย์ กันกระจ่าง
ป.4/1 24 15 39 นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง นายธีระพล ปัญญาใส
ป.4/2 18 18 36 นายธีร ทองประกอบ
ป.4/3 23 14 37 นายศุภชัย เขียวฮ่าม
ป.4/4 22 14 36 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู
ป.5/1 25 17 42 นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี นายสุเทพ อาชาพล
ป.5/2 16 25 41 นาสาวอรยา ประภาสัย
ป.5/3 14 27 41 นางสาววรรณวลี บุญเอนก
ป.5/4 21 20 41 นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อย
ป.6/1 19 22 41 นางสาวสุกันยา ตรีตุนา นางสาวสิริวรรณ ขันตีกลม
ป.6/2 23 18 41 นางปิ่นอุทัย อภิชิต
ป.6/3 20 21 41 นายไกร ขันขาว
ป.6/4 19 20 39 นางสาวธนาวดี พะไตรยะ
ม.1/1 24 17 41 นางสาวทัศณีย์ แสวงรัมย์ นางสาววราพรรณ สุริยันต์
ม.1/2 24 16 40 นางสาวผกามาศ จังอินทร์ นางสาววินาคาร บุญยืด
ม.1/3 24 17 41 นายสหชาติ สาแก้ว นางสาวศยามล หงษ์ศิลา
ม.1/4 19 21 40 นางสาวเขมิกา บูระพา นายสาธิต พากเพียร
ม.2/1 16 21 37 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่ นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา
ม.2/2 19 16 35 นางสาวศิรประภา สุรวิทย์ นางสาวสายฝน ประภาสัย
ม.2/3 14 20 34 นายแก้ว ผสมธรรมศรี นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์
ม.2/4 16 17 33 นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์ นางสาวศิวพร สีหาแสน
ม.3/1 23 14 37 นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์ นายสุธี สบายดี
ม.3/2 19 17 36 นางสาวเสาวภา วงค์ไชย นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
ม.3/3 19 16 35 นายประภาส เมฆลอย นายทิวัตถ์ ภูจำนงค์
ม.3/4 17 19 36 นายธนากร สุปิน นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
อ.2/1 10 14 24 นางชญานิศา เชื้อบุญมา
อ.2/2 12 12 24 นางสาวณิชมน บุษปฤกษ์
อ.2/3 11 12 23 นางอารี กมลเดชฤทธา
อ.2/4 9 15 24 นางรัชนี เสียงชอบ
อ.2/5 10 13 23 นายธนากร บรรจงนอก
อ.3/1 13 14 27 นางสาวบงกชพร หอมเหมือน
อ.3/2 12 12 24 นางสาวชมพูนุท สุขเกษม
อ.3/3 15 13 28 นางสาวปิยพร พวงเพ็ชร
อ.3/4 18 9 27 นางสาวจิราภรณ์ สุทธิ
อ.3/5 17 11 28 นางสาวศรานุช ปัญญาสิม
รวม 848 749 1597