สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 74 65 139 4
ป.2 66 57 123 4
ป.3 85 59 144 4
ป.4 78 83 161 4
ป.5 79 72 151 4
ป.6 84 72 156 4
ม.1 80 86 166 4
ม.2 77 65 142 4
ม.3 80 83 163 4
อ.2 76 57 133 5
อ.3 88 53 141 5
รวม 867 752 1619 46

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 19 16 35 นางสาวรตาภัสร งามนุช นางสาวปาลิตา จันทรลีวรรณ
ป.1/2 19 16 35 นางสาวรัชนี ศรีเจริญ
ป.1/3 18 17 35 นางสาวสุภาณี สุดตัง
ป.1/4 18 16 34 นางสาวไพลิน ประดับรัตน์
ป.2/1 20 12 32 นางสาวรัตติยากร ธรรมสอน นางสาวจารุวรรณ ศรีวรกุล
ป.2/2 15 15 30 นางสาวมีนา ไชยปัญหา นางสุนิสา วงศ์ศรีรักษา
ป.2/3 16 15 31 นางเพ็ญพิชชา พรมถิ่น
ป.2/4 15 15 30 นางวิมล ศรีสุทธิ์
ป.3/1 24 12 36 นางสาวพิกุลเกด เวชประสิทธิ์ นายจตุรวิทย์ กันกระจ่าง
ป.3/2 17 19 36 นางสาวสโรทัย นันทวงษ์ นางสาวสุปราณี สุขประเสริฐ
ป.3/3 21 15 36 นางสาวเนตยา เสล่รัตน์
ป.3/4 23 13 36 นายสุธี สบายดี
ป.4/1 25 16 41 นายธีระพล ปัญญาใส นายธีร ทองประกอบ
ป.4/2 15 25 40 นางสาววิลาวัลย์ ปะนิทานัง นายทศวรรษ จันทร์ทอง
ป.4/3 16 24 40 นายศุภชัย เขียวฮ่าม นางสาวศยามล สอนร่ำ
ป.4/4 22 18 40 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์หนู นางสาวกัญญาภรณ์ งามล้วน
ป.5/1 17 21 38 นายสุเทพ อาชาพล นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อย
ป.5/2 22 17 39 ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิญญา ปะนิทานัง นางจิรวรรณ ปัญจลักษณ์
ป.5/3 20 18 38 นางสาววรรณวลี บุญเอนก
ป.5/4 20 16 36 นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี
ป.6/1 19 20 39 นางสาวสิริวรรณ ขันตีกลม นางสาวศิรประภา สุรวิทย์
ป.6/2 22 17 39 นางสาวสุกันยา ตรีตุนา นางสาวสนิตา เต็มพร้อม
ป.6/3 19 19 38 นางปิ่นอุทัย อภิชิต นายไกร ขันขาว
ป.6/4 24 16 40 นางสาวธนาวดี พะไตรยะ นางสาววรญา ทองสิงห์
ม.1/1 20 23 43 นางสาววินาคาร บุญยืด นางสาวเสาวภา วงค์ไชย
ม.1/2 20 22 42 นายสัญญา บัวฮองแสง นางสาววราพรรณ สุริยันต์
ม.1/3 21 20 41 นางสาวเขมิกา บูระพา นางหนึ่งฤทัย ไชยจักร์
ม.1/4 19 21 40 นางทิวาวรรณ ศิริพันธ์ นายสหชาติ สาแก้ว
ม.2/1 23 13 36 นางสาวทัศณีย์ แสวงรัมย์ นางสาวดาราวรรณ ศิลาเลิศ
ม.2/2 18 18 36 นายแก้ว ผสมธรรมศรี นายศานติ์สิทธิ์ สุวรรณวงศ์
ม.2/3 21 14 35 นางสาววิลาวัลย์ ผิวเฮ่าขา นายธีรพล เหมเงิน
ม.2/4 15 20 35 นางธิดารัตน์ พัฒนชัย นางสาวฟาเตมา คานสกุล
ม.3/1 17 24 41 นางแก้วใจ ศรีสาวแห่ นายชัยณรงค์ พุทธบรรพต
ม.3/2 17 24 41 นายธนากร สุปิน นางสาวศยามล หงษ์ศิลา
ม.3/3 27 14 41 นายวัชระพงษ์ นาราช นางสาวศิวพร สีหาแสน
ม.3/4 19 21 40 นายประภาส เมฆลอย นางสาวผกามาศ จังอินทร์
อ.2/1 12 14 26 นางชญานิศา เชื้อบุญมา
อ.2/2 15 13 28 นางสาวณิชมน บุษปฤกษ์
อ.2/3 14 12 26 นางอารี กมลเดชฤทธา
อ.2/4 18 8 26 นางรัชนี เสียงชอบ
อ.2/5 17 10 27 นางสาวยุวดี สิทธิการ
อ.3/1 19 9 28 นางสาวบงกชพร หอมเหมือน
อ.3/2 19 10 29 นางสาวชมพูนุท สุขเกษม
อ.3/3 16 13 29 นางสาวปิยพร พวงเพ็ชร
อ.3/4 17 10 27 นางสาวจิราภรณ์ สุทธิ
อ.3/5 17 11 28 นางสาวศรานุช ปัญญาสิม
รวม 867 752 1619