ข้อมูลโรงเรียน วัดห้วยโป่ง

วัดห้วยโป่ง

วัดห้วยโป่ง วหป.

ชื่อภาษาอังกฤษ : WATHAUYPONG SCHOOL

79/9
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 Tel. 038-681558

เบอร์โทรศัพท์ : 038-681558

เบอร์แฟ็ก : 038-691894

เว็บไซต์ : https://wathauypong.ac.th/

เกี่ยวกับวัดห้วยโป่ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดห้วยโป่ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 1 3
ข้าราชการครู 19 49 68
พนักงานราชการ 0 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 4 6
ครูอัตราจ้าง 4 12 16
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 27 69 96

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 73 66 139 4
ป.3 68 59 127 4
ป.4 89 63 152 4
ป.5 76 85 161 4
ป.6 81 72 153 4
ม.2 79 85 164 4
ม.3 78 69 147 4
อ.3 74 53 127 5
รวม 618 552 1170 33