ข้อมูลโรงเรียน วัดห้วยโป่ง

วัดห้วยโป่ง

วัดห้วยโป่ง วหป.

ชื่อภาษาอังกฤษ : WATHAUYPONG SCHOOL

79/9
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 Tel. 038-681558

เบอร์โทรศัพท์ : 038-681558

เบอร์แฟ็ก : 038-691894

เว็บไซต์ : https://wathauypong.ac.th/

เกี่ยวกับวัดห้วยโป่ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน วัดห้วยโป่ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 2 1 3
ข้าราชการครู 19 49 68
พนักงานราชการ 0 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 4 6
ครูอัตราจ้าง 3 11 14
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 26 68 94

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 75 66 141 4
ป.2 68 59 127 4
ป.3 90 63 153 4
ป.4 76 85 161 4
ป.5 83 72 155 4
ป.6 86 71 157 4
ม.1 80 86 166 4
ม.2 78 69 147 4
ม.3 80 81 161 4
อ.2 75 53 128 5
อ.3 85 54 139 5
รวม 876 759 1635 46