โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการขยะภายในโรงเรียนเครือข่ายโครงการธนาคาร ทิ้ง-ไซเคิล

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการขยะภายในโรงเรียนเครือข่ายโครงการธนาคาร ทิ้ง-ไซเคิล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 11:53:14
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการขยะภายในโรงเรียนเครือข่ายโครงการธนาคาร ทิ้ง-ไซเคิล
หน่วยงาน :
GC และโรงเรียนวัดห้วยโป่ง
สถานที่ :
หมู่บ้านเอื้ออาทร(วังหว้า) ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ :
31/07/2020 - 31/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายไวพจน์ การุณ

รูปภาพกิจกรรม